Party: Студентска забава - Караоке со Мето ди Флеш - Среда 8 Февруари

> >

Party: Студентска забава - Караоке со Мето ди Флеш - Среда 8 Февруари

ПОСТИСПИТНА СТУДЕНСКА ЗАБАВА!!!

Медицина: 078/337-674
Стоматологија: 077/578-959
Земјоделски: 078/227-927